Kreditförsäkring

TU erbjuder medlemsföretagen att ansluta sig till en kreditförsäkring hos Atradius. Försäkringens syfte är att skydda medlemsföretagens fordringar hos förmedlingsföretagen.

Jeanette Gustafsdotter, vd, jeanette.gustafsdotter@tu.wpdev.se.se

Kreditförsäkring

Kreditförsäkringens syfte är att skydda medlemsföretagens fordringar hos förmedlingsföretagen. TU erbjuder medlemsföretagen att ansluta sig till en kreditförsäkring hos Atradius. Atradius är ett av Europas ledande kreditförsäkringsbolag. Bedömningen från vår försäkringsmäklare, UIB Nordic, är att Atradius erbjuder ett mycket bra försäkringsskydd till ett bra pris.

Inom ramen för branschförsäkringen ges samtliga medlemsföretag möjlighet att teckna en kreditförsäkring för fordringar gentemot förmedlingsföretagen. Flertalet av medlemsföretagen har en förmedlad volym, som normalt utesluter en enskild försäkring. Med denna modell erbjuds både stora och små företag ett försäkringsskydd till goda villkor.

Villkoren i försäkringen är framtagna att gälla för en branschförsäkring med rimligt stor volym. Om det skulle visa sig att anslutningsgraden från tidningsföretagen blir så låg att det inte motsvarar förutsättningarna för en branschförsäkring, kan det bli aktuellt att diskutera andra former och villkor av försäkringen.

Nedan ges en sammanfattning av huvudpunkterna i försäkringen.

Försäkringens omfattning
Försäkringstagare är TU tillsammans med de medlemsföretag som specificerats i särskild förteckning, dvs. de medlemsföretag som har valt att ansluta sig till denna försäkring.

Försäkringen omfattar ovan nämnda medlemsföretags kundfordringar på de i avtalet inkluderade förmedlingsföretagen.

Ansökan kan göras löpande om att inkludera nytillkomna förmedlingsföretag i försäkringsavtalet.

Försäkringen täcker konstaterade förluster i form av utebliven betalning från försäkrad kund. Förutsättningar är bl. a att fordran ligger inom fastställd kreditlimit och att fordran inte är föremål för tvist. Moms omfattas inte.

Atradius har fastställt limiter för de nuvarande godkända förmedlarna. Limiterna är baserade på förmedlarnas rapportering om beordrad omsättning till medlemsföretagen för perioden 1 jan 2015 – 31 december 2015. Gällande limiter är satta så att beordringen under någon månad inte ska komma att överstiga den fastställda limiten.

Försäkringsgivaren kan under vissa omständigheter sänka en kreditlimit och ändra villkoren i övrigt för tidigare godkänd kund. Ändringarna gäller då för fordringar uppkomna efter det att försäkringstagaren fått meddelande om ändringarna.

Försäkrade mediebyråer 2017-2018 (senast uppdaterad 2017-11-22)

Försäkringsersättning
Ersättning utbetalas efter självriskavdrag med 5%.

Premie
Premien uppgår till 0,1193 % av de försäkrade förmedlingsföretagens årsbeordring till deltagande tidningsföretag (förmedlad omsättning).

Premien debiteras á conto halvårsvis. Premien justeras i efterskott efter rapporter från tidningsföretagen om förmedlad beordring. Premien vidaredebiteras tidningsföretagen i relation till rapporterad beordring.

I de fall skadeprocenten under ett försäkringsår understiger 25% av inbetald årspremie utbetalas en bonus på 15%. Bonusen förutsätter att försäkringsavtalet förlängs.

Giltighetstid
Försäkringen gäller 1 januari-31 december 2016. Försäkringen kan sägas upp med en uppsägningstid om 60 dagar före utgången av det innevarande försäkringsavtalets giltighetstid. I annat fall förnyas försäkringen automatiskt.

Åtaganden från försäkrade företag
Tidningsföretagen åtar sig att kräva kunderna vid obetalda fordringar och rapportera obetalda fordringar äldre än 45 dagar till Atradius.

Senast tio kalenderdagar efter en obetald fordrans förfallodatum ska kunden krävas skriftligen eller per telefon. Krav 2 meddelas på samma sätt efter senast 20 dagar. Senast 30 kalenderdagar efter förfallodatum tillställs kunden en rekommenderad skrivelse med krav på betalning inom 7 dagar. Om fordran då inte regleras, överlämnas ärendet till inkasso.

Senast i anslutning till krav 2 meddelas Atradius. Efter att betalningsfristen enligt krav 3 löpt ut översändes all dokumentation till Atradius.

Avtalet innehåller regler om längsta kredittid. Huvudregel är max 46 dagar.
Tidningsföretagen åtar sig att rapportera förmedlad beordring per förmedlingsföretag, som underlag för premiedebitering och justering av limiter. Rapporteringen sker kvartalsvis.

Anmälan
Anmälan av företag att ingå som medförsäkrad i kreditförsäkringen görs på blankett som erhålls av Annika Winter, administrativ chef på TU, annika.winter@tu.wpdev.se, 08-692 46 33.

Medförsäkrat företag skall avse den juridiska enhet som är utställare av faktura gentemot förmedlingsföretagen. Annonsförsäljning, som sker genom försäljningsbolag i egen juridisk person och som faktureras av detta bolag, skall försäkras av försäljningsbolaget. Eventuella försäljningsbolag, som inte är medlemmar i TU, skall kunna inkluderas i försäkringen.

Frågor
Vid frågor om försäkringen, kontakta Annika Winter, administrativ chef på TU, annika.winter@tu.wpdev.se, 08-692 46 33, alternativt vår försäkringsmäklare Charlotte Ardell, tel 070-638 64 49 eller e-post charlotte.ardell@uib.se

Medlemsnytta

Eva Digrell, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.wpdev.se

Pin It on Pinterest